امتیاز خریدارن به فایل :
0

دانلود روش استفاده از داروها وتداخلات دارويي

ارسال شده در تاریخ : 1394/10/30

داروسازی
تاریخ ارسال : 1394/10/30
حجم فایل : 681,517
فرمت فایل : rar
رمز عبور : ندارد
بازدید : 856 مرتبه


قیمت فایل : 5,000 تومان | پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  گزارش تخلف  | فروشنده ی فایل : حمیدرضا بکرانی

توضیحات معرفی فایل


ﻏﺬا و –ﺗﺪاﺧﻼت داروﯾﯽ و دارو ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮاﻧﯽ
ﺪاﺧﻼت و ﻧﺎ ﺳﺎزﮔﺎري دارو ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ 
داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان دوز درﻣﺎﻧﯽ و ﺳﻤﯽ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ داراي ﺗﺪاﺧﻼت ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) .داروﻫﺎي ﺿﺪ آرﯾﺘﻤﯽ-ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮراﮐﯽ - ﺿﺪ دﯾﺎﺑﺖ -ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن- ﺿﺪ ﺻﺮع ﺗﺌﻮﻓﯿﻠﯿﻦ -آﻣﯿﻨﻮﻓﯿﻠﯿﻦ -دﯾﮕﻮﮐﺴﯿﻦ- ﻟﯿﺘﯿﻮم -ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ و (... اﮔﺮﺑﯿﻤﺎرﺳﯿﮕﺎر ﻣﯿﮑﺸﺪ و ﯾﺎ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ داروﺳﺎز ﺧﻮد را ﻣﻄﻠﻊ  ﮐﻨﺪ. ﻧﺴﺨﻪاي ﮐﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از داروﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺗﺪاﺧﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ .
راه ﻫﺎي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺪاﺧﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و داروﺳﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﻧﺴﺘﻦ  .ﺑﯿﻤﺎر را ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ،ﺗﺪاﺧﻼت ﻏﺬا ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ دارو ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .
ﺗﺪاﺧﻼت دارو ﺑﺎ دارو:
: -ﺗﺌﻮﻓﯿﻠﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي آﻧﺰﯾﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ 1
اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻤﯽ ﺳﻄﺢ ﺗﺌﻮﻓﯿﻠﯿﻦ در ﺳﺮم ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ  .
ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ و داروﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻼرﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ، ارﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ، ﻓﻠﻮﮐﺴﺎﻣﯿﻦﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﻟﻮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ و اُﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

برچسب ها

دانلود روش استفاده داروها تداخلات

موارد مرتبط


?

درباره فروشگاه


در این فروشگاه سعی شده با توجه به نیاز و سلیقه ی شما دوست عزیز مقالات،پروژه ها،تحقیق های دانشگاهی،کتاب ها،نرم افزار هاو هزاران فایل سودمند و ارزشمند در دسترس قرار گیرد.


پیغام مدیریت


در صورت وجود مشکل در فایل خریداری شده ، فروشگاه ما با پشتیبانی بموقع رضایت شما را جلب خواهد کرد .کليه ي محتواي اين سايت توسط کاربران درج شده است و تيم مديريت هيچ مسئوليتي نسبت به آن ها ندارد.
W3C Standard Website Valid HTML5 / CSS3 - v2.1
Copyright © All Right Reserved For mefiles.ir